กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา

น้อมนำศาสตร์พระราชา
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ

กองทัพอากาศ จัดงาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา
กองทัพอากาศ แสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีต่อพระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทาง  การพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานแถลงข่าว กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เปิดเผย กองทัพอากาศ ได้สานต่องานพ่อ จึงได้จัดงาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ขึ้น เพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เริ่มตั้งแต่การโปรยสารฝนหลวงจากเครื่องบินกองทัพอากาศ เพื่อให้ตกลงในพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมทั้งนอกเขตชลประทาน จากนั้น  เป็นการสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ น้ำที่อยู่ในระบบชลประทาน คลอง หนอง บึง ก็มีน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานทดแทน  ที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว สูบน้ำเข้าสู่ไร่นาของราษฎรและในฤดูแล้งที่น้ำตามแหล่งเก็บกักต่างๆเหือดแห้งลง  ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้

กองทัพอากาศ  จึงได้หาวิธีที่จะนำน้ำของพระราชาที่ซึมลงไปอยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นกำลังหลักในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง  ภายใต้ชื่อโครงการ  เทพประทานธารา ในขณะเดียวกัน ในภารกิจที่กองทัพอากาศ  ออกช่วยเลือประชาชน
ยังได้นำปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆ  ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพปัญหา เพื่อที่จะให้ราษฎรเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้ มีการนำปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ซึ่งกองทัพอากาศถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่เข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนเกิดความกินดีอยู่ดี ในวิถีพอเพียง

ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ จึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศและสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ  จัดแสดงในงาน   กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาซึ่งจะจัดขึ้น  ในวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560  ณ.  สนามกีฬากองทัพอากาศ
(ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

ภายในงาน  จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ นิทรรศการฝนหลวง การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นพลังงานไบโอดีเซล   การปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ภายใต้โครงการเทพประทานธารา และการส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา ผลงานการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ เช่นตามกองบินต่างๆ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน

การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชา  จากปราชญ์ชาวบ้านที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ  จากทั่วประเทศไทย เช่น พันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร แวะชิมอาหารปลอดสารพิษจากเครือข่ายเกษตรทุกภูมิภาคการฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ    พร้อมเรียนรู้สูตรลับชากาแฟ 8 สูตร   ฝึกอาชีพทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ และเรียนรู้การทำตลาดสินค้าออนไลน์ พบกับวิถีเกษตรคนเมือง เช่น การปลูกและการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ การสอนแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครัวเรือน โดยทีมวิทยากรจาก มูลนิธิเกษตรพอเพียงและเครือข่าย เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ  และศิลปินชื่อดังทุกวัน

ประชาสัมพันธ์งาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา
http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/default.aspx
CR.ภาพ : ประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ Royal Thal Air Force