เปิดแล้ว ท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ

“ท่าเรือเวียงเชียงแสน”  ท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ ขานรับกระแส เชียงรายโตต่อเนื่อง

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปกับเส้นทางแม่น้ำโขง การส่งออก-นำเข้าสินค้าส่วนใหญ่อาศัยการขนส่ง ทางเรือ ผ่านแม่น้ำโขง เรือมีความพร้อมรับการท่องเที่ยวทางน้ำ จุดส่งออกและนำเข้าสินค้าที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  เข้าสู่ประเทศเมียนมาร์  สปป.ลาว จนถึงสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ท่าเรือเวียงเชียงแสน สร้างขึ้นตามนโยบายในการปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน  เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางหรือประตูการพัฒนาภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภาพพม่า กัมพูชาและเวียดนาม ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารและประกอบการ โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 และเมื่อมีการเปิดท่าเรือแห่งใหม่ ท่าเรือนี้จึงไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ บริษัท นิว เชียงแสน กรุ๊ป จำกัด ได้รับอนุมัติ ตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม ปี 2560 ให้เข้ามาบริหารจัดการ จึงมีการปรับปรุง ทั้งด้านการก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ระบบความปลอดภัยและด้านต่างๆ และได้มีการเปิดตัว ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหาร บริษัท นิวเชียงแสนกรุ๊ป จำกัด ที่ท่าเรือเวียงเชียงแสน ภายในเขตเทศบาล  ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กล่าวถึง การเปิดท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ มีแนวคิดที่จะพัฒนาท่าเรือเวียงเชียงแสน

ท่าเรือเวียงเชียงแสน เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ขับเคลื่อนและรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างเหมาะสม  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เรือท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว โดยโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการท่าเรือให้งานอย่างปลอดภัย

ในสมัยก่อน เส้นทางน้ำโขงเลื่องลือในเรื่องความอันตรายของการเดินทาง แต่ในปัจจุบันการเดินทางมีความปลอดภัยสูง ระดับมาตรฐานโลกเป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้า เรือท่องเที่ยว วิ่งขึ้นล่องลำน้ำโขงตลอดเวลา และด้วยความร่วมมือของ 4 ประเทศ จัดตั้งศูนย์ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง เพื่อคอยดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวต่างๆ

โดยปัจจุบัน  โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยรอบท่าเรือสามารถรองรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ  พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตำรวจน้ำ

นายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ รองประธานบริหารฯ

ดังนั้น ในเรื่องของความปลอดภัย จึงเป็นที่เชื่อถือได้ อีกทั้งทิวทัศน์รอบและบรรยากาศสองข้างทางริมฝั่งแม่น้ำโขง มีความสวยงาม และสามารถชื่นชมกับธรรมชาติที่ยังคงสภาพความเป็นป่าเขา จึงน่าจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

การเปิดท่าเรือท่องเที่ยวครั้งนี้ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา และการเปิดบริการล่องเรือชม ศิลปวัฒนธรรม สองฝั่งโขงไทย-ลาว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชน และเป็นการ สนับสนุนการท่องเที่ยวทางเรือ เป็นประตูการค้าหลักของประเทศในการค้าขาย สำหรับทางแม่น้ำโขงนั้น ถือเป็นเส้นทางเปิดใหม่

ที่มีความปลอดภัย มาตรฐานของท่าเรือ ซึ่งก่อสร้างออกมาอย่างถูกต้องตามแบบวิศวกรรม และการควบคุมดูแลการสัญจรไปมา สามารถควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวก ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทางเรือที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยทาง อำเภอเชียงแสน มีจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสินค้าเป็นส่วนมาก แต่หลังจากที่มีการเปิดท่าเรือแห่งนี้ตามมติครม. เพื่อเป็นท่าเรือท่องเที่ยวก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากประเทศจีนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเดือนละ 500 คน เราตั้งเป้าหมายให้มีการใช้งานท่าเรือในช่วงปีแรกประมาณไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000 คน หรือ ปีละ 20,000 คน

การเดินทางโดยทางรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน หรือจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนั้นปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องใช้ทาง r3a เป็นหลัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง สองข้างทางเป็นทิวทัศน์ธรรมดา
ที่เห็นได้ทั่วไปในท้องถนนไม่น่าดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางถนนใช้ในการขนส่งสินค้าและมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

“การเปิดท่าเรือท่องเที่ยวครั้งนี้ จึงเป็นการเผยให้เป็นถึงความงดงามทางทรัพยากรธรรมชาติของสองฝั่งแม่น้ำ ที่เพิ่มประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากขึ้น”   -นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหารนิวเชียงแสนกรุ๊ป กล่าวสรุป

ด้าน คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.เชียงราย   กล่าวว่า “ททท.
มีแผน เรียกว่าเชียงรายยั่งยืน เชียงรายแต้ๆ ความหลากหลายของเชียงราย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.เชียงแสน มีประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ  นับจากนี้เป็นต้นไปจะมีท่าเรือที่ได้รับมาตรฐานของ จังหวัดเชียงราย  ท่าเรือเวียงเชียงแสน มีด่านสำหรับเข้าออกของนักท่องเที่ยวหลายด่าน เป็นจังหวัดเดียวที่มีทั้ง อ.เชียงของ อ.แม่สาย การมีท่าเรือเพิ่มขึ้นทำให้เป็นประตูสู่จังหวัดเชียงรายและเข้าสู่ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น และอย่างที่ทราบกันว่า ท่าเรือเวียงเชียงแสน  เป็นท่าเรือแห่งแรกของภาคเหนือ เชียงรายจะมีการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวมากช่องทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเชียงแสนถือว่ามีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวด้วย

คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.เชียงราย

ปกติแล้ว เชียงแสนเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปัจจุบันเราเริ่มให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีนักท่องเที่ยวชาวจีน เชียงแสนเป็นท่าเรือโดยตรงสำหรับนักท่องเที่ยวจีน เป็นเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่จะเข้ามาเที่ยวมากขึ้นยงแสนและมีไฟล์ทบินตรงเข้าสนามบินและจากเชียงใหม่ด้วย ระยะทางขับรถจาก จ.เชียงใหม่มายัง จ.เชียงราย ใช้เวลาเพียงแค่สามชั่วโมง จะเห็นว่ากระแสนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเชียงรายมากขึ้น แต่ขณะ เดียวกันนักท่องเที่ยวยุโรป เพราะเรามีวัฒนธรรมที่เป็นจุดสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็มองนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นหลักด้วย

จุดสำคัญของเชียงแสน คือเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขง มีเรื่องของทิวทัศน์แม่น้ำโขง เมืองประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่กว่าเชียงใหม่ เรื่องของท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรมดั้งเดิม จะเห็นว่าเป็นการผสมผสานของการท่องเที่ยวหลากหลาย เชียงแสนเองด้วยความที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเชียงของ หรือแม่สายทำให้มีทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ด้านการโปรโมท ปีนี้ เราต่อเนื่องจากเชียงรายแต้ๆ ปีที่แล้วเชียงรายแต้ๆ เราเล่นที่เชียงแสนเป็นหลัก ปีนี้เราก็ยังทำต่อเนื่อง แต่ปีที่แล้วเรื่องวัยเก๋า ชวนกันมาเที่ยว มาเที่ยวเชียงรายเชียงแสน ปีนี้เน้นกลุ่มครอบครัว ที่มีหลายเจนเนเรชั่น เราจะมีคลิปวิดีโอเชิญชวนให้ครอบครัวมาเที่ยวและพบความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย

“อำเภอเชียงแสน  เป็นอำเภอที่สูงสุดในประเทศไทย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  มีทิวทัศน์สวยงาม มีความเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่น่าสนใจ

อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเชียงแสน ไม่ใช่มีแค่วิวสวย มีอาหารอร่อย และมีชุมชนที่น่ารักด้วยค่ะ “

พิธีเปิด  ท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ ณ.ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ม.3 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งในงานยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมือง สล้อ ซอ ซึง การแสดงของกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง โดยผู้แทนจากประเทศไทย อาทิ นาย ชัยกฤษ นิสัยสุข นายกเทศมนตรี นายพินิช แก้วจิตกรทอง นายอำเภอเชียงแสน นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหารนิวเชียงแสนกรุ๊ป นายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ รองประธานบริหารฯ นายชัชวาล สุขสมจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นายสมบูรณ์  ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.เชียงราย และ ผู้แทน ฝั่งสปป.ลาว นายอิ่นคำ แก้วนารี หัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองต้นผึ้ง นายอู่ลา เพิงสวัสดิ์ หัวหน้ากรมขนส่งเมืองต้นผึ้ง นายแสงเงิน อำพรไธ รองหัวหน้าห้อง การแถลงข่าว โดย มี นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี เมื่อค่ำวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา

นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหารนิวเชียงแสนกรุ๊ป นายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ รองประธานบริหาร ฯ นายชัชวาล สุขสมจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.เชียงราย และผู้แทน ฝั่งสปป.ลาว นายอิ่นคำ แก้วนารี หัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองต้นผึ้ง นายอู่ลา เพิงสวัสดิ์ หัวหน้ากรมขนส่งเมืองต้นผึ้ง นายแสงเงิน อำพรไธ รองหัวหน้าห้อง การแถลงข่าว โดย มี นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี

ท่าเรือเชียงแสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ด้านหน้าติดแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านหลังติดถนนซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ

บริษัท นิว เชียงแสน กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับททท. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน คณะกรรมการบริหารท่าเรือเวียงเชียงแสน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ ณ ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน (เชียงแสนแห่งที่ 1) จ.เชียงราย