Category Archives: ข่าวสังคม

“วราวุธ“ เปิด “โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน”

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิด “โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติในระดับพื้นที่

โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาสตราจารย์ ดร. นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตของโครงสร้างประชากร โดยสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ของประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงานที่มีจำนวนลดลง โดยในปี 2566 พบว่า ประเทศไทย เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่เด็กเกิดใหม่มีเพียง 5.18 แสนคน ส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในการเผชิญกับปัญหาภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแล

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างระบบ กลไก และโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น โดยเป้าหมายสำคัญมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขที่บ้านของตนเอง (Ageing in Place) ซึ่งครอบครัวเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น อาทิ รพ.สต. อปท. อาสาสมัคร ชมรมผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2567 กระทรวง พม. ได้ดำเนินการโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 19 พื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี สิงห์บุรี สกลนคร อุบลราชธานี สงขลา และปัตตานี มีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 35 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ จำนวน 240 ชั่วโมง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุกลุ่มนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 73,642 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่นำร่อง

และในปี 2568 ได้มีแผนขยายผลโครงการฯ จำนวน 3,886 พื้นที่ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และจะมีการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 7,772 คน ซึ่งจะมีผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองทางสังคมจำนวนทั้งสิ้น 6,174,854 คน โดยระยะยาว 4 ปี ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุด้วยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุมให้ทั่วทุกพื้นที่ จำนวน 75,032 พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 150,064 คน ซึ่งจะมีผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลและคุ้มครอง จำนวนทั้งสิ้น 15,900,000 คน

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) มีความยินดีที่จะเปิดตัวโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้ เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำงานในหลายจังหวัด ในการที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปในแต่ละชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว และในอนาคตปริมาณผู้สูงอายุในประเทศไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นการที่ทุกฝ่ายจะต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจ มิติทางด้านสังคม ด้านที่พักอาศัย รวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆให้กับผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราในวันนี้ ได้รับการฝึกอบรมและจะนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ไปขยายต่อในการดูแลผู้สูงอายุ

ซึ่งทั้งหมดที่เราทำในวันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่กระทรวง พม. ได้ทำ Workshop ไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมิติการดูแลผู้สูงอายุนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แบ่งเบาภาระของคนรุ่นใหม่ ที่มีความกังวลว่าคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้สูงอายุในครอบครัวนั้น ใครจะเป็นผู้ดูแล และถ้าหากว่าจะต้องเลือกระหว่างการมีบุตรและการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวนั้น คนรุ่นใหม่ในวันนี้เลือกที่จะดูแลผู้สูงอายุก่อน ดังนั้น การที่กระทรวง พม. ได้เริ่มโครงการนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่แบ่งเบาภาระและสร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการที่จะมีครอบครัวและมีบุตรต่อไปในอนาคต และเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยกำลังจะประเชิญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ด้านสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย ขณะนี้เรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 13 ล้านคน คาดว่าอีกประมาณ 4-5 ปี จากนี้ไป ประเทศไทยจะมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มเป็นประมาณ 15-17 ล้านคน แต่ไม่เกิน 10 ปี นี้เราจะมีผู้สูงอายุเกือบ 20 ล้านคน ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงอายุขั้นสุดยอดเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่น และการที่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดนั้น จะก่อสร้างภาระให้กับคนวัยทำงานอย่างมหาศาล เพราะว่าอัตราส่วนในการแบกรับผู้สูงอายุจะกลายเป็นคนทำงานเพียงแค่สองคนต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนเท่านั้น ดังนั้น การดูแลให้ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และบุคลากรทางสาธารณสุข และในทางเดียวกันนั้นก็ยังสามารถเพิ่มผลผลิต สร้างศักยภาพให้ผู้สูงอายุนั้นเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้าขึ้นมา

สำหรับเจ้าหน้าที่ตอนนี้จุดเริ่มต้นโครงการ มีอยู่ 36 คน กระจายกันอยู่ทั่วแต่ละจังหวัดในประเทศไทย แต่ยังไม่ครบทุกจังหวัด เนื่องจากเพิ่งเป็นการเริ่มต้นโครงการ แต่เป้าหมายของเรานั้นจะต้องมีให้ครบทั้ง 76 จังหวัด ให้ครบทุกอำเภอ และแต่ละอำเภอนั้นอย่างต่ำก็จะมีเจ้าหน้าที่ 2,000-4,000 คน ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ของเรานั้นจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปีหน้านั้น อาจจะมีถึง 6,000 คน แต่ท้ายที่สุดแล้ว ต้องประมาณกว่า 10,000 คน ที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจเยี่ยมให้ความรู้และขยายผลต่อไป

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะมีเจ้าหน้าที่ พมจ. ในทุกจังหวัด ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ในการดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และที่สำคัญโครงการนี้ จะเป็นกลไกสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่ตนได้พูดไว้ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้ามาเป็นเครือข่ายนักบริบาลผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยมีค่าตอบแทนอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเราอยากจะแสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นสามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ แต่จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรม 240 ชั่วโมง จะมีการสอนทั้ง 5 มิติ เมื่อมีภาคทฤษฎีแล้ว ต้องมีภาคปฏิบัติด้วยเช่นกัน

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #แถลงข่าว #บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน #การดูแลผู้สูงอายุ

อิตาเลียนดีไซน์เดย์ 2023 อวดอัตลักษณ์สุดครีเอทีฟ แบบ Made in Italy

อิตาเลียนดีไซน์เดย์ ครั้งที่ 7 ปรากฏการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์แห่งการออกแบบสไตล์อิตาเลียน ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2566 พร้อมการเฉลิมฉลองทั่วโลก โดยที่ประเทศไทยจะร่วม เฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ด้วยหลากหลายกิจกรรมน่าตื่นตาตื่นใจที่กำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มีนาคม 2566 ณ สามศูนย์การค้าสุดชิคของกรุงเทพ ฯ ได้แก่ ไอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ตามลำดับ

อิตาเลียนดีไซน์เดย์มุ่งที่จะโปรโมทฝีมือการดีไซน์ของประเทศอิตาลีไปทั่วทุก มุมโลก เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแนวทาง Made in Italy ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสู่ ความสำเร็จในภาคการผลิต และเป็นรากฐานสำคัญของสินค้าส่งออกของประเทศ ธีมที่คัดสรรสำหรับงานปีนี้คือ “Light on Made in Italy” ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม ความสนใจทั่วโลกในเรื่องของความยั่งยืน รวมถึงการใช้แนวคิดการออกแบบเป็น เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีจริยธรรม และคุ้มค่า

งานมหกรรมดีไซน์ในปีนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมืออย่างแข็งขันของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ สำนักพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย-อิตาเลียน และสมาคมการออกแบบอุตสาหกรรมอิตาลี (Association for Industrial Design –ADI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ การออกแบบที่มีพลวัตและอยู่ภายใต้ บริบทของโลกตลอดจนส่งเสริมการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ใช้ชีวิตให้คำนึงถึงระบบนิเวศ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ทางเทคโนโลยีอิตาเลียนดีไซน์เดย์ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:นิทรรศการ “ITALIA GENIALE” จากฝีมือการรังสรรค์ของ ADI ที่ชนะใจผู้ชมนานาชาติ จากการจัดแสด งที่กรุงโรมและในอิตาเลียนพาวิลเลียนที่งานเวิลด์เอ็กซ์โป ดูไบ 2020 ซึ่งจะจัดแสดงที่ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 มีนาคม 2566 โดยกรุงเทพฯ ได้รับ เลือกให้เป็นจุดแรกในอาเซียนทัวร์ของนิทรรศการชุดนี้

“Italia Geniale” เป็นนิทรรศการที่เชิดชูความเป็นผลิตภัณฑ์ Made in Italy ผ่าน 71 ชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์ระดับตำนานของการออกแบบอุตสาหกรรมของอิตาลีในทุกแขนง ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงรถยนต์ การกีฬาจนถึงการออกแบบอาหาร เสื้อผ้า หรือแม้แต่หุ่นยนต์ ทุกชิ้นล้วนมาอวดความงาม ความคิดริเริ่มและแนวทาง สร้างสรรค์ในการออกแบบอุตสาหกรรมของอิตาลีที่ได้รับความชื่นชอบและโด่งดังไปทั่วโลก

ฯพณฯ เปาโล ดีโอนีซี (Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

ฯพณฯ เปาโล ดีโอนีซี (Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย นาย และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “Italia Geniale” ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น ในงานเดียวกันนี้ จะมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกาษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในอากาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 155 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-อิตาลี ในปีนี้

ในวันที่ 8 มีนาคม แฟชั่นโชว์ในงาน “DOLCE ITALIA” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ของงาน มีกำหนดจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างเวลา 17.30-20.00 น. ที่ยกขบวนผลงานการออกแบบแฟชั่นและสินค้า ไลฟ์สไตล์ของอิตาลีมา ขึ้นเวที มาเผยโฉมเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของอิตาลีให้ผู้รับชม ภายใต้สัญญาความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) และห้างเซ้นทรัลที่ร่วมมือกันจัดแคมเปญ ‘Dolce Italia’เพื่อส่งเสริมแฟชั่นอิตาเลียน และสินค้าแผนกความ งามและเครื่องใช้ในบ้านมอบความพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ที่ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์และ เซ็นทรัลชิดลม ตั้งแต่วันที่ 8มีนาคม – 30 เมษายน 2566

ในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 11.00 น. ฯพณฯ เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Italian Lighting Exhibition ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ชั้น 4 ซึ่งจัดแสดงอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่เน้น คุณภาพ นวัตกรรม การใช้งานและการประหยัดพลังงาน โดยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโคมไฟและ อุปกรณ์ให้แสงสว่างจากอิตาลี เช่น Euro Creations Lamptitude และ Motif รวมถึงผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากอิตาลี ในประเทศเมียนมา Supremo Vita ที่จะนำเสนอโคมไฟหลากหลายประเภทจากบริษัทชั้นนำของอิตาลีซึ่งมีการออกแบบอุปกรณ์ ที่เน้นการใช้ในเมืองแห่งอนาคต โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการปกป้อง สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความสวยงามของสินค้า มิติดังกล่าวนี้ คือ ประเด็นหลักที่ใช้ ในการเสนอตัวชื่อของกรุงโรมเพื่อเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โป 2030

ในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. สถาปนิก อเล็กซานเดอร์ มาเรียน เบลแมนผู้ เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์แสงสว่างที่มากด้วยประสบการณ์จนเรียกได้ว่าเป็นผู้การันตี คุณภาพงานดีไซน์อิตาเลียน จะมาเปิดมาสเตอร์คลาส ฟรี สำหรับผู้สนใจการ ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ Open House เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ชั้น 6

นอกจากนี้ ในปีนี้ ประเทศกัมพูชาจะจัดงานอิตาเลียนดีไซน์เดย์ขึ้นเช่นกัน โดย
มีกำหนดจัดในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 17.00 – 20.00 น. ที่ Vespa Cambodia กรุงพนมเปญ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพที่ส่องสว่าง:พลังแห่งการออกแบบสำหรับผู้คน และสิ่งแวดล้อม” โดยสมาคมธุรกิจอิตาเลียน-กัมพูชา (Italian-Cambodian Business Association) เป็นผู้ประสานงานด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ สำนักพาณิชย์อิตาเลียน ทั้งนี้โดยสถาปนิกคนดัง อเล็กซานเดอร์ มา เรียน เบลแมน จะเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ด้วย

ในขณะเดียวกัน จากการประสานงานและร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ณ กรุงย่างกุ้ง กลุ่มผู้แทนจากประเทศเมียนมา ประกอบด้วย มัณฑณากร นักออกแบบแฟชั่น และผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆในงานอิตาเลียนดีไซน์ เดย์ที่กรุงเทพฯ ด้วย

TQMalpha ประกาศผลงานปี’ 65 โกยกำไร 885.5 ล้านบาท รายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น เบี้ยประกันภัยรวมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha เผยผลประกอบการ ปี 2565 กวาดกำไรสุทธิ 885.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าบริการ 3,589.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปี 2564 เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรวมเติบโตที่ 18,017 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมในปี 2565 เท่ากับ 3,726.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% หากเปรียบเทียบรายได้ปกติไม่รวมรายการพิเศษ รายได้รวมในปี 2565 จะเพิ่มขึ้น 8.7 % ชี้ประกันรถยนต์ยังเป็นยอดขายหลักหนุนให้เบี้ยเติบโต ขณะที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปีทำให้ประกันภัยบ้านได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจาก TQM สามารถสร้างให้ลูกค้าตระหนักถึง ความสำคัญของประกันภัยบ้านและเข้าใจความคุ้มครองที่ครอบคลุม ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยบ้านเติบโตแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณที่ดีทำให้ประกันชีวิตทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่มมีแรงขายมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเห็นความสำคัญเรื่องชีวิตและสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มองหาความคุ้มครองด้านสุขภาพของพนักงานที่มากขึ้นกว่าเดิม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจ ของ TQMalpha ในปี 2565 สามารถสร้างผลการดำเนินงานออกมาได้ดี ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย โดยเฉพาะประกันรถยนต์ที่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้า ขณะที่ประกันภัยประเภทอื่นก็เริ่มส่งสัญญาณยอดขายที่กระเตื้องขึ้น อาทิ ประกันภัยบ้าน ประกันชีวิตแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม รวมถึงประกันสุขภาพก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากการตระหนักเรื่องความเสี่ยงภัยกับปัญหาสุขภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,726.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 % โดยเป็นรายได้จากการให้บริการ 3,589.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,898.6 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 885.5 ล้านบาท แต่หากเปรียบเทียบโดยไม่รวมกำไรพิเศษ จะเห็นว่ากำไรสุทธิปกติส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น และความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจปกติ ยังอยู่ในระดับที่ดี

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทได้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยขยายสู่ธุรกิจการเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนั้น ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มต่างมีการเติบโตโดยรวมไปในทิศทางที่ดี มีความร่วมมือและต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน ทั้งนี้ธุรกิจในกลุ่มการเงิน ธุรกิจสินเชื่อโดยบริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด แม้จะเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจแต่ก็มีการเติบโตที่ดีได้รับความสนใจและสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ด้วยการต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมของกลุ่ม และขยายไปยังฐานลูกค้าใหม่ ๆ อีกทั้ง อีซี่ เลนดิ้ง ยังมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ มีการบริหารความเสี่ยงและบริหารลูกหนี้ได้ดี ในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนั้น ถึงแม้นจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่สำหรับธุรกิจประกัน นับเป็นการเติบโตตามแนวทางที่วางไว้ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท ซึ่ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงิน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด เอิร์ธ สายสว่าง บนเรือสำราญ Wonderful Pearl

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด เอิร์ธ สายสว่าง บนเรือสำราญ Wonderful Pearl

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานอีเวนท์ของทุกปี ของ เอิร์ธ สายสว่าง สำหรับการปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิดของ “ เอิร์ธ” ไม่เคยจะจัดงานแบบธรรมดาๆ เพราะ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ในปีนี้ ชวนคนสนิท ทั้งดาราไฮโซร่วมร่วมดินเนอร์สังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน ด้วยการใช้พื้นที่บนเรือสำราญ Wonderful Pearl เห็นฉากหลังวิวแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี เจ้าของเรือ พิชิต กุลเกียรติเดช มามอบความบันเทิง ไห้ด้วย…

พิชิต กุลเกียรติเดช

โดยงานจัดขึ้นที่เรือสำราญ Wonderful Pearl
…….งานนี้เหล่าคนดังในวงการบันเทิงได้มาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดนี้อย่างคับคั่ง บอกเลยว่าแต่ละคนแต่งตัวกันมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากศิลปินดารานักแสดงและเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และเพื่อนผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหาร(นมธ.) พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร, พร้อมทั้งนักร้องชื่อดัง ชรัส เฟื่องอารมย์,
รัศมี สิริไพรศรี, โจแอน บุญสูงเนิน , จารึก วิริยะกิจ…และ เพื่อนๆ ร่วมกันสร้างสีสันให้ความบันเทิงอย่างสนุกสนานบนเรือสำราญ Wonderful Pearl พร้อมชื่นชมทัศยภาพงานสถาปัตยกรรมของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สุดแสนโรแมนติก

เรือสุดหรู “Wonderful Pearl cruise” ร่วมชมชมบรรยากาศสุดพิเศษและความอร่อยเต็มรูปแบบของ Wonderful Pearl cruise ท่านใดอยากฟินกับรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอาหารอร่อยโดนใจ อาหารนานาชาติสุดพิเศษมากมาย จนจุใจแบบนี้.. แวะมาอร่อยคุ้มค่าแบบมีระดับกับเรือ Wonderful Pearl cruise

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่แผนกขาย โทร 02-861-0255 กด 5
Email : Sale@wonderfulpearl.com
Email : Event@wonderfulpearl.com
Email : rsvn@grandpearlcruise.com
Line : @wonderfulpearl
Lineofficial Link : https://lin.ee/yKILFUl

#อร่อยปลอดภัยมีระดับกับวันเดอร์ฟูลเพิร์ล #WONDERFULPEARL
#เรือสำราญWonderful Pearl #toptotravel

รฟฟท. เตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้เปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ล่าสุดตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทเตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ทั้ง 2 เส้นทาง คือ สายบางซื่อ – รังสิต และ สายบางซื่อ – ตลิ่งชัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เมื่อเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชิงพาณิชย์ บริษัทจะปรับเวลาให้บริการจากเดิม 05.30 – 22.00 น. เป็น 05.30 – 24.00 น. ทุกวัน ทั้งวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนความถี่ในการเดินรถสายบางซื่อ – รังสิต จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า – เย็น ( 07.00 – 09.30 น. และ 17.00 – 19.30 น. ) จะใช้ความถี่ 12 นาที นอกช่วงเวลาเร่งด่วนจะใช้ความถี่ 20 นาที ส่วนสายบางซื่อ – ตลิ่งชัน จะใช้ความถี่ 20 นาทีตลอดระยะเวลาการให้บริการ

ซึ่งเมื่อปรับความถี่ในการเดินรถจะสามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวในการรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น โดยจากเดิมที่สายบางซื่อ – รังสิต ใช้ความถี่ 15 นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น และ 30 นาที นอกช่วงเวลาเร่งด่วน สามารถเดินรถได้ 88 เที่ยว/วัน เมื่อปรับความถี่จะเพิ่มเป็น 138 เที่ยว/วัน ส่วนสายบางซื่อ – ตลิ่งชัน ใช้ความถี่ 30 นาที ตลอดระยะเวลาให้บริการสามารถเดินรถได้ 64 เที่ยว/วัน เมื่อปรับความถี่จะเพิ่มเป็น 112 เที่ยว/วัน

สำหรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงการรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 12 บาท และสูงสุดไม่เกิน 42 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจุบันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และบริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสาร โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแล และซ่อมบำรุงเส้นทางเดินรถให้มีความปลอดภัย รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเส้นทางเดินรถอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าสายสีแดง โดยมอบของขวัญสุดพิเศษ เป็นซองใส่บัตรหนัง พร้อมสายคล้องคอสุดพรีเมี่ยมให้แก่ผู้โดยสาร 1,000 ท่านแรก ที่ซื้อบัตรโดยสารเติมเงินทุกประเภท ( Stored Value Card ) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ทุกสถานี
( ผู้โดยสารสามารถขอรับได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ซึ่งผู้โดยสาร 1 ท่านสามารถขอรับซองใส่บัตรได้ 1 ชิ้นเท่านั้น )

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.srtet.co.th/index.php/th/

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
https://www.srtet.co.th/index.php/th/
หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th ,
www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link