เปิดลายแทง 9 พื้นที่ ตามรอยโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ

NOSTRA ปักหมุดแผนที่ ตามรอยโครงการหลวง และโครงการในพระราชดำริ

พลิกแผ่นดินเสื่อมโทรม  เป็นงดงาม  เปิดลายแทง  9  พื้นที่  ตามรอย กษัตริย์นักพัฒนา “ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ”
จากความแห้งแล้งเป็นชุ่มชื้น แปรเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้เป็นความงดงาม สิ่งเหล่านี้  ไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันสองวันที่สร้างขึ้น แต่คือการลงมือทำอย่างตั้งใจตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ หลายสถานที่ในเมืองไทยในวันนี้ เราแทบไม่ได้เห็นความเสื่อมโทรมที่เคยมีมาเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งก็เป็นเพราะโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงก่อร่างสร้างพื้นฐานจนสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ ในวันนี้คนไทยทุกคนสามารถตามรอยเส้นทางของสถานที่ต่างๆ

บริษัท โกลบเทค จำกัด  ผู้ให้บริการแผนที่ไทย  NOSTRA  Map  จัดทำข้อมูลพิเศษ  ๙ ตามรอย  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านแอพพลิเคชันแผนที่นำทาง NOSTRA Map เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสร้างประโยชน์นานัปการแก่ประชาชนชาวไทย
Print

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่

1.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
นับเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของเมืองไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเดินทางมาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้   แต่เดิมเป็นป่าเขา ชาวบ้านทำไร่เลื่อยลอย ปลูกฝิ่น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2512 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชดำริ
“ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง”

image007

2. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2522  “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์”  ได้ก่อตั้งขึ้น  ตามพระราชประสงค์ของ  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ในพื้นที่ ให้มีพื้นที่  ทำกินเป็นหลักแหล่ง
เพิ่มรายได้ เลิกการปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกป่าอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ  มากมาย

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-23. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ บ้านวัดจันทร์ และ หมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ทรงพบว่าราษฎรมีความแร้นแค้น ไม่มีเส้นทางคมนาคม ทรงรับทราบถึงความลำบากความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ทั้งมีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฏรในพื้นที่
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา โดยการนำผลวิจัยทางการเกษตรไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน โดยทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย

%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%ae5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ศูนย์นี้ก่อตั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพที่ก่อให้เกิดการบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด โดยการนำความรู้ทางด้านเกษตรที่เหมาะสมมาพัฒนาเพื่อให้ราษฏรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87-16. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2526 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฏรโดยการนำพืชผลที่ผ่านการวิจัยมาช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เพื่อให้ราษฏรเลิกการปลูกฝิ่นและหยุดทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษป่า อันเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ ที่สำคัญ ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงชาว
บ้านบริเวณนี้
%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%817. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2521 ชาวเขาเผ่าม้งจากจอมทองได้ยื่นฏีกาถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อขอพระราชทานที่ดินทำกิน ทรงมีรับสั่งให้หม่อมเจ้าภีศเดชรัชนีเข้าไปช่วยเหลือและพิจารณาพื้นที่บ้านห้วยลึกให้แก่ราษฏร จากนั้นจึงได้ก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ยั่งยืน

Minolta DSC

8.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อยความเป็นอยู่ยากลำบาก แต่สายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ยังทรงมองไปถึง ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 300,000 บาท ในปี 2524 เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการเริ่มต้นก่อตั้งศูนย์ฯ  ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อราบิก้า ให้แก่ราษฏรในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81-2

9.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเสด็จพระราชดำเนิน  เยี่ยมหมู่บ้านหนองหอย ราษฏรเป็นชาวเขาเผ่าม้งมีอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย เพื่อช่วยเหลือราษฏรให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งให้หยุดการปลูกฝิ่นและบุกรุกแผ้วถางป่าจึงทรงมีพระราชดำริก่อตั้ง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a2-2

แอพพลิเคชันแผนที่ NOSTRA Map เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และAndroid เพียงเปิดแอพฯ แล้วเลือก Map Layer  “๙ ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”    หรือ   “๙ Royal Projects”
ก็จะสามารถเข้าถึงทั้ง 9 ตำแหน่งได้ทันที

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

แปรเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้เป็นความงดงาม จากความแห้งแล้งเป็นชุ่มชื้น แปรเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้เป็นความงดงาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันสองวันที่สร้างขึ้น แต่คือการลงมือทำอย่างตั้งใจ  ตลอดระยะเวลา 70 ปี  ที่พระองค์ทรงครองราชย์

ดาวน์โหลดแผนที่และใช้งานฟรีได้ที่…
http://map.nostramap.com/download