โครงการ PTTEP Teenergy ปี4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์

ปตท.สผ. สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy
ปี 4  กิจกรรมค่ายให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาค

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มีภารกิจหลักในการสำรวจ พัฒนา และผลิต  ปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ โดยให้ความสำ คัญต่อการดำ เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ PTTEP Teenergy  ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 ป.
ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน   ปตท.สผ.สานต่อ  โครงการ PTTEP Teenergy ปี 4   ตอน  ก้าวเพื่อรักษ์  ขอขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้ง 4 ภาค ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  เดินหน้าสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ด้วยกลยุทธ์ 3 ป ปลูกฝังจิตสำนึก -ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน และ ขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติในปีนี้ถึง 280 คนกลยุทธ์ 3 ป. ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน   ปตท.สผ.สานต่อ  โครงการ PTTEP Teenergy ปี 4   ตอน  ก้าวเพื่อรักษ์  ขอขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้ง 4 ภาค ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  เดินหน้าสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ด้วยกลยุทธ์ 3 ป ปลูกฝังจิตสำนึก -ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน และ ขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติในปีนี้ถึง 280 คน

นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบายนางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการ PTTEP Teenergy กล่าวว่า

“ในปีนี้เราได้ขยายโครงการไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย 4 ครั้ง 4 ภาค โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเยาวชนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้เยาวชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการอนุรักษ์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นแรงบันดาลใจ  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหลักคิดที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนพร้อมก้าวไปสู่การลงมือทำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยพลังของเยาวชน PTTEP Teenergy  พร้อมที่จะปกป้อง ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจอนุรักษ์อย่างแท้จริง”

กลยุทธ์ 3 ป.คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน โดยเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำ”
นางประณต กล่าว

นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ที่ปรึกษาศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมพูดคุยโครงการ PTTEP Teenergy ปี 4

โครงการ PTTEP TEENERGY CAMP

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในแนวคิด “จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม” ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

โครงการ เยาวชน เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ ปตท.สผ. เล็งเห็นถึงความสำ คัญของการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำ เนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จึงได้ริเริ่มจัดทำ

โครงการ PTTEP TEENERGY CAMP  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  ให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิดร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำ เนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากค่ายเยาวชนที่จัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมของบริษัทหนึ่งในกิจกรรมด้านสังคมที่ ปตท.สผ. ดำ เนินการอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
กรมศิลปากร ได้แก่ โครงการความร่วมมือ บริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย มรดกโลก ในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทย โดยมีเป้าหมายนำ ไปสู่การอนุรักษ์แหล่ง “มรดกไทย มรดกโลก” ให้มีความยั่งยืนสืบไป

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสำหรับในปี 2557 นี้ ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้ มรดกไทย มรดกโลกทางธรรมชาติดังนั้น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสำ หรับในปี 2557 นี้ จึงได้กำ หนดจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้ “มรดกไทย มรดกโลกทางธรรมชาติ PTTEP TEENERGY CAMP รู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำ เนินการ ณ อุทยานแห่งชาติ  เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำ เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ปตท.สผ.

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมขึ้น
กับโครงการและพื้นที่กิจกรรมในแต่ละปี เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของโครงการเพื่อสังคม ของ ปตท.สผ.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสำ นึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำ เนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการสำ รวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึง
การดำ เนินธุรกิจของอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน และสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อเป็นแนวร่วมในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ในอนาคต

โดยรายละเอียดกิจกรรมค่าย 4 ภูมิภาค มีดังนี้

1. ภาคกลาง จัดกิจกรรมวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปกช่อง จ.นครราชสีมา รับเยาวชนจากภาคกลาง 70 คน

2.ภาคใต้ จัดกิจกรรมวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ที่สวนประวัติศาสตร์
พล.อ.เปรม ติรศูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา รับเยาวชนจากภาคใต้ 70 คน

3.ภาคอีสาน จัดกิจกรรมวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ที่โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี รับเยาวชนจากภาคอีสาน 70 คน

4. ภาคเหนือ จัดกิจกรรมวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560  ที่สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รับเยาวชนจากภาคเหนือ 70 คน

โดยภาคกลางและภาคใต้จะเปิดรับสมัครวันที่ 16 พ.ค-15 มิ.ย. 2560 ส่วนภาคอีสานและภาคเหนือ จะเปิดรับสมัครวันที่ 25 มิ.ย.-25 ก.ค. 2560

สำหรับการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการนั้น ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค ร่วมคัดเลือกเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทั้ง 4 ภาค จำนวนภาคบะ 70 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน จากการเขียนบทความเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการเพื่อสังคมที่สนใจลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ปตท.สผ.สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy ปี 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” ขอขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้ง 4 ภาค ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เดินหน้าสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ด้วยกลยุทธ์ 3 ป. ปลูกฝังจิตสำนึก ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน ขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติในปีนี้ถึง 280 คน

งานแถลงข่าว โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4
ณ ห้อง Executive Lounge  ชั้น 6
อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (อาคาร C)

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่
www.facebook.com/pttepteenergycamp
http://www.pttep.com/th/Newsandnmedia/News/2016pttepteenergy.aspx