ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จังหวัดสมุทรสงคราม

ภายใต้โครงการเที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำ  สามเวลา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยและ  PHOTOTECH   ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย

โครงการประกวดภาพถ่าย จ.สมุทรสงคราม  หัวข้อ  ”เมืองสายน้ำสามเวลา”

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายจังหวัดสมุทรสงคราม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ได้ดำเนินการตามแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2560 ภายใต้แนวคิด  เมืองต้องห้ามพลาด

เพื่อส่งเสริมการเดินทาง  ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เมืองสายน้ำสามเวลา

คำนิยามของ  สายน้ำสามเวลา  คือ วิถีชีวิตของคนที่นี้ใช้สายน้ำในการดำเนินชีวิต   และที่นี่  มีสามอำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม    เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการท่องเที่ยว  ในจังหวัดหลัก

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม  (สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร)   เปิดเผยว่า   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับบริษัทมีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด , สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย , ชมรมถ่ายภาพสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรม  การประกวดภาพถ่าย  ในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อ  เมืองสายน้ำ…สามเวลา ซึ่งในเวลาเช้า ตักบาตรพระสงฆ์ , เวลากลางวัน เที่ยวตลาดน้ำ-ตลาดบก ไหว้พระทางน้ำ หรือล่องเรือนวด , เวลาเย็น-ค่ำ  ล่องเรือชมหิ่งห้อย   ในโครงการเที่ยวสุขใจ  วิถีชุมชน สมุทรสงคราม เมืองสายน้ำสามเวลา ตามแผนการตลาดของสำนักงาน ประจำปี  ๒๕๖๐   กลยุทธ์ที่ ๓    กระจายพื้นที่ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด
เมืองต้องห้ามพลาด

โครงการ ประกวดภาพถ่ายจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา” มีช่างภาพ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็น ๑ ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม…พลาด   มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จำนวน ๗๔ คน มีภาพถ่ายส่งเข้าประกวด จำนวน ๓๒๕ ภาพ ซึ่งแต่ละภาพ
มีความสวยงามที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน หลักเกณฑ์การตัดสิน ๕ ประการ ดังนี้

๑. สวยด้วยแสง บรรยากาศสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และมีการแสดงออกซึ่งความสวยงามของสถานที่

๒. แรงด้วยสี อารมณ์ และสีสันของภาพที่ถ่ายทอดออกมา
อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการต้องการเดินทางท่องเที่ยว

๓. ดีด้วยองค์ประกอบ มีความครบถ้วนองค์ประกอบภาพ
ตามหลักการวิจิตรศิลป์

๔. ตอบโจทย์ได้ มีความสอดคล้ององค์ประกอบภาพถูกต้อง
ตามหัวข้อการประกวด คือ เที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงคราม
เมืองสายน้ำ…สามเวลา

๕.ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวได้ ซึ่งสามารถเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ   ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย คุณอำนาจ  ประเสริฐเขียว   ชื่อภาพ ใส่บาตรพระ

เป็นการกระจายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไปยังชุมชนต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และทาง ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้เห็นความสำคัญและต้องการต่อยอดการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งจากคนในท้องถิ่น จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ของการเป็น “ เมืองสายน้ำสามเวลา ”  ของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่ง
มีผลทำให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ ประกวดภาพถ่ายจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อ
เมืองสายน้ำสามเวลา” มีช่างภาพ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวน 74 ท่าน  (กทม. 28  ปริมณฑลและต่างจังหวัด 46 )

จำนวนภาพรวมทั้งหมด 325 ภาพ  ประเภทภาพแบ่งเป็น 4 หัวข้อ

1.ภูมิทัศน์  115 ภาพ

2.สถาปัตยกรรม  82 ภาพ

3.วัฒนธรรมประเพณี  27 ภาพ

4.วิถีชีวิต 100 ภาพ

  1. อื่น ๆ 1 ภาพ

คณะกรรมการตัดสินภาพ หัวข้อ เมืองสายน้ำสามเวลา

ประธานจัดงานการประกวดฯ

คุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานสมุทรสงคราม ( ททท. )
ประธานการตัดสินภาพถ่าย    

คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตัดสิน    

คุณสุรพล   สุภาวัฒนกุล
ผู้ชำนาญการด้านภาพถ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท )

คุณสมุทร  ชูสกุล  ประธานชมรมถ่ายภาพสมุทรสงคราม

คุณเกรียงจิตร  มิตรยอดวงศ์  บรรณาธิการฝ่ายกิจกรรม PHOTOTECH

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย

คุณอำนาจ  ประเสริฐเขียว   ชื่อภาพ ใส่บาตรพระ
“ใส่บาตรพระ” รางวัลชนะเลิศ ประกวด  เมืองสายน้ำสามเวลา
เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑
คุณกมล ชัยมงคลสวัสดิ์   ชื่อภาพ ตลาดน้ำโบราณ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ประกวด ”เมืองสายน้ำสามเวลา”
เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒
คุณวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์  ชื่อภาพ  มนต์เสน่ห์อัมพวา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ประกวด ”เมืองสายน้ำสามเวลา”
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย คือ คุณศรนนท์  สวงโท  ชื่อภาพ เคี่ยวน้ำตาล

รางวัลชมเชย คือ คุณธนพงษ์  อระวีพร  ชื่อภาพ ดารารถราง

รางวัลชมเชย คือ คุณธีรธัช  โน๊ตศิริ  ชื่อภาพ สนุกสนาน

รางวัลชมเชย คือ คุณสุรีย์  พึ่งฉ่ำ  ชื่อภาพ ยามเย็นที่วัดบางกุ้ง

รางวัลชมเชย คือ คุณชัยวัฒน์  กัณหดุล  ชื่อภาพ ตลาดน้ำยามค่ำ

จากการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในปี ๒๕๖๐ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากหลายภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งภาพที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ทาง ททท.สำนักงานสมุทรสงครามจะได้นำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และขยายผลทางด้านการตลาดต่อไปในอนาคต

การรับสมัครและตัดสินภาพส่งเข้าประกวด 

เปิดรับภาพ    วันที่ 15 เมษายน – 14 มิถุนายน 2560  ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราฯ  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นสำคัญ

ตัดสินภาพ     วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท   จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผล  วันที่ 29 มิถุนายน 2560
www.phototechthailand.com
เฟสบุ๊ค:  นิตยสาร โฟโต้เทค

วันที่  19  กรกฎาคม  2560
ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสมุทรสงคราม จัดโครงการประกวดภาพถ่ายขึ้น พร้อมทั้งขอแสดงความยินดี  กับช่างภาพที่ได้รับรางวัล  โครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อ  เมืองสายน้ำสามเวลา  และขอเป็นกำลังใจให้ช่างภาพทุกท่านที่ร่วมส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้