3 สถาบัน วิ่ง-ปั่นปันน้ำใจ 3 Gether Run & Ride for Life

การรวมตัวครั้งแรกและครั้งสำคัญ
ของ 3 สถาบันการแพทย์

จัดงานพิธีเปิดโครงการ 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่นปันน้ำใจ 3 gether : Run&Ride for Life  ด้วยการรวมตัวครั้งแรกและครั้งสำคัญของ 3 สถาบันการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
ผู้ป่วยยากไร้ใน 3 ภูมิภาค ซึ่งกิจกรรมทั้ง 7 วัน  รวมระยะทางกว่า 2,700 กิโลเมตร  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน  เห็นความสำคัญของการวิ่ง หรือ  ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทาง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วยในแต่ละภูมิภาค

โครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่นปันน้ำใจ 3 gether : Run & Ride for Life”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560

โดยตัวแทนของทั้ง 3 สถาบันจะเริ่มต้นออกวิ่งพร้อมกัน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แล้วมุ่งหน้าสู่ 3 สถาบันการแพทย์ใน 3 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยสายเหนือมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสายใต้มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยกำหนดสิ้นสุดกิจกรรม  ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ที่สถาบันแพทยศาสตร์ในจังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ. พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.นพ. พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องใช้ทุนทรัพย์ในการรักษาที่ค่อนข้างสูง จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการรักษาตัว “อาคารเย็นศิระ” จึงเกิดขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งตอนนี้อาคารเย็นศิระ 1 – 2 รองรับผู้ป่วยและครอบครัวได้ประมาณ วันละ 500 คน แต่ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเกินที่ศักยภาพของทั้ง 2 อาคารจะรับได้ เงินบริจาคจากโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางคณะแพพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงตั้งใจสมทบร่วมสร้าง อาคารเย็นศิระ 3” ให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะรอรับผู้ป่วยและครอบครัวได้มากถึง 500 คนต่อวัน “เย็นศิระ” อาจไม่ใช่ที่ที่สะดวกสบาย แต่เป็นสถานที่พักพิง เป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่พร้อมจะพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้สมกับคำว่า ที่นี่ คือ “ที่ฝากชีวิตของคนในภาคใต้”

ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางด้าน  ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เงินบริจาคที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับในครั้งนี้ ทางเราจะนำไปสร้างศูนย์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Palliative Care Center) เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งจัดตั้งโครงการธนาคารอุปกรณ์ สำหรับให้ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองหรือโรงพยาบาลในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้มีโอกาสยืมไปใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางนำผู้ป่วยกลับไปดูแลระยะท้ายของชีวิตที่บ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตด้านอื่น ๆ และจัดการฝึกอบรมพัฒนาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครชุมชน ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งจะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัวต่อไป


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการจัดโครงการนี้ว่า การร่วมมือของ 3 สถาบันในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะพัฒนาวงการแพทย์ในเขตภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งใจนำเงินบริจาคจากโครงการไปใช้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของระบบบริการทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ อีกทั้งจะพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย ทางทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมวิชาชีพให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นมีความสามารถดูแลผู้ป่วยในทุกระดับได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีเปิดโครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่นปันน้ำใจ 3 gether : Run&Ride for Life” งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฏาคม 2560

สำหรับผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนวิ่ง/ปั่นมุ่งหน้าสู่จุดหมาย 3 ภูมิภาค และ สามารถบริจาคได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-009595
ชื่อบัญชี : 3 สถาบันแพทย์
วิ่ง- ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ / 3 gether: Run & Ride for Life

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ
“3 สถาบัน วิ่ง-ปั่นปันน้ำใจ 3 gether: Run & Ride for Life”
https://www.facebook.com/3getherRunRideforLife