เส้นทางรอยไหม ใยฝ้าย เปิดตำนานผืนผ้าเชื่อมโยงชุมชน 4 จังหวัด

ถัก ทอ สายใย ตำนานแห่งผืนผ้า

มนต์เสน่ห์ล้านนาตะวันออก สี่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ชูมรดก ภูมิปัญญา
ผ้าล้านนาตะวันออก เปิดเส้นทางท่องเที่ยว รอยไหมใยฝ้ายเชื่อมโยงชุมชน 4  จังหวัด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมผ้าล้านนา ภายใต้คอนเซ็ป

แพร่ :   “ซิ่นงาม นามจกเมืองลอง”
น่าน :  “เสน่ห์ซิ่นน่าน สืบสานงานเครื่องเงิน”
พะเยา :   “พะเยาผ้าทอมรดกแห่งภูมิปัญญา”
เชียงราย : “อารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก ผ้าทอพื้นถิ่นไทยสู่สากล

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยาเชียงราย)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาของชาวล้านนาตะวันออก

บรรยากาศการร่วม  บทสนทนาระหว่าง Miss universe thailand และดารานักแสดง  เชื่อมโยงชุมชน 4  จังหวัด ในงานแถลงข่าว เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ล้านนาตะวันออก สวยขนาดไหนสัมผัสใกล้ชิดเธอได้ในงาน เส้นทางรอยไหม ใยฝ้าย  ของ  จังหวัดแพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย  กันยายน 2560
Miss Universe Thailand 2017 คุณมารีญา พูลเลิศลาภ ในงานเเถลงข่าว

กล่าวถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการ ว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ  โครงการ ทำให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นผ้าทอล้านนาในแต่
ละผืนนั้น ไม่ได้มีแค่กระบวนการผลิตที่ละเอียดทุกขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องราวของผืนผ้าแต่ละชนิด แต่ละแบบที่มีความประวัติความเป็นมาแตกต่างกันมีความหมายที่สะท้อนในลวดลายของผืนผ้า ซึ่งเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของชาวล้านนาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ดังนั้น  การนำเอาผ้าทอล้าน
นามาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่อมทำให้คนในรุ่นปัจจุบันมี
เปิดโอกาสเดินทางไป

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  ตอนบน 2 โดย สำนักงานการเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ชูมรดกภูมิปัญญาผ้าล้านนา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชวนสัมผัสอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก  บนเส้นทางรอยไหมใยฝ้ายใน 4 จังหวัด
ช่วงโลว์ซีซั่น ทั้งผลิตสารคดีท่องเที่ยวประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง พร้อมจัดเวทีแฟชั่นโชว์อัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากล นำโดย มารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางนาถนรี  ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  นายเสริฐ ไชยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดน่าน  นายคมสันต์  สุมะนาถ  ท่องเที่ยวและกีฬา  จังหวัดพะเยา นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม  ท่องเที่ยวและกีฬา  จังหวัดเชียงราย
นางสาวเอิบลาภ  ศรีภิรมย์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่  รวมทั้  งน.ส. มารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017  น.ส. สุภาภรณ์  ฤทธิพฤกษ์  รอง Miss Universe Thailand 2017
และ นายพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์  ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย  (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ตามโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ณ. ลาน Event Hall The Mall 3 สาขา  รามคำแหง
จ. กรุงเทพมหานคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาท  ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีนำเสนอจุดแข็งของไทย คือ  วิถีไทย อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม จึงมีการต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทย  ที่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว  นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคต  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย หรือกลุ่มจังหวัด  ล้านนาตะวันออก สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งเชิง ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และนิเวศ มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดแต่ที่ผ่านปริมาณนักท่องเที่ยวจะมีมากเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซั่น
(High Season) เท่านั้น

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายชุมชน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จึงได้ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยาเชียงราย)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาของชาวล้านนาตะวันออก นำมาส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงโลว์ซีซั่น (Low Season) หรือ นอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน  จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า  ภายใต้โครงการ
ดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทำสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย”  นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวในแหล่งผ้าทอแต่ละจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี28 ช่อง 3 (SD) การจัดประกวดแข่งขัน  ออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าพื้นเมืองพร้อมทั้งยังมีกำหนดจัดเวทีแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาตะวันออก ใน 4 จังหวัด

จังหวัดแพร่ : งาน “ซิ่นงาม นามจกเมืองลอง” และงาน “Thailand Indigo Fashion Week” วันที่ 1-3 ก.ย. 2560

จังหวัดน่าน : งาน “เสน่ห์ซิ่นน่าน สืบสานงานเครื่องเงิน” วันที่ 8-10 ก.ย. 2560

จังหวัดพะเยา : งาน “พะเยาผ้าทอมรดกแห่งภูมิปัญญา” วันที่ 15-16 ก.ย. 2560

จังหวัดเชียงราย : งาน “อารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกผ้าทอพื้นถิ่นไทยสู่สากล”   วันที่ 22-24 ก.ย. 2560

ทั้งนี้ โครงการได้รับเกียรติจาก น.ส. มารีญา พูนเลิศลาภ  Miss Universe Thailand 2017 ตัวแทนสาวไทยที่จะไปร่วมการประกวด Miss Universe 2017 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้มาเป็นพรเซนเตอร์ (Presenter)  เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากลโดย น.ส. มารีญา  พูนเลิศลาภ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และเดินแบบแฟชั่นโชว์  ในชุดผ้าทอ ล้านนาตะวันออก  บนเวทีของทั้ง 4  จังหวัด
อีกด้วย

ด้าน นางนาถนรี  ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดแข่งขัน การออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าพื้นเมืองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  หรือรางวัล Eastern Lanna Design Award 2017  เป็นความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน  จากมรดกทางภูมิปัญญา  ผ้าทอท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท โดยรูปแบบการประกวดผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทชุดแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ชุด ประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวจากผ้าพื้นเมือง เช่น ของที่ระลึก ของฝาก ชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้นซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสัญชาติไทย และสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม นี้

โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงอพระโขนงเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สนใจส่งผลงานออนไลน์ทาง
Facebook fanpace : เส้นทางรอยไหมใยฝ้ายผ้าล้านนาตะวันออก หรือ Link การสมัคร

การจัดกิจกรรม  ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก
เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ภายใต้โครงการส่งเสริมสัมผัสเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตผ้าทอล้านนาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งและยังได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ผ้าทอล้านนา

ประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว
ณ ลาน Event Hall The Mall รามคำแหง 3  จ.กรุงเทพมหานคร

#TheMallThailand #MissUniverseThailand #เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย